Искате да изтеглите или получите достъп до данни?
Щракнете тук, за да посетите нашия портал за поверителност на Samsung и да научите как да изтеглите или получите достъп до информацията, която Samsung съхранява За „Избор на услуги“

За изпращане на заявка за поверителност, моля, изберете опция

Екипът за поверителност не може да помогне с техническа поддръжка за продуктите на Samsung или с достъп към акаунта.
Моля, свържете се с нашия местен отдел за обслужване на клиенти.

Актуализиране на моите подробности

За актуализиране на името, имейла, телефонния номер във вашия акаунт, моля, посетете страницата "Моят акаунт".

Нямам Samsung акаунт

За изпращане на заявка за поверителност за данни, които не са свързани със Samsung акаунт, моля, изберете тази опция.